Przedsięwzięcia - Lokalna Grupa Działania - DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM

Strona główna
O Nas
Dobre praktyki LGD
Misja, Wizja i Cele
Statut LGD
Władze
LSR
PROW 2007-2013
LEADER
Nabory Projektów
Dokumenty
Publikacje LGD
Konferencje i Szkolenia
Przedsięwzięcia
Do Pobrania
Zamówienia-ogłoszenia
Projekty współpracy
Kalendarium działań
Kontakt z Nami
Przedsięwzięcia Print E-mail

I. "Obszar LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" przyjazny mieszkańcom i gościom"

Przedsięwzięcie "Obszar LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" przyjazny mieszkańcom i gościom" ma na celu przede wszystkim lepsze wykorzystanie atrakcyjnych miejsc i zasobów obszaru LGD poprzez rozwój, przebudowę lub modernizację istniejącej infrastruktury publicznej, kulturowo- społecznej i sportowej tego terenu. Operacje tego przedsięwzięcia będą lokalizowane, albo w miejscach już wypromowanych turystycznie, albo wręcz odwrotnie w miejscach, gdzie w chwili obecnej brak jest impulsów rozwojowych. Przedsięwzięcie to pozwoli wyrównać dynamikę obszarów rozwijających się szybko i obszarów opartych głównie na mniej dochodowym rolnictwie.

--------------------------------------------------------------


II. "Razem lepiej" - budowa sieci powiązań międzygminnych

Przedsięwzięcie "Razem Lepiej" budowa sieci powiązań międzygminnych ma na celu przede wszystkim wykorzystanie atrakcyjnych miejsc obszaru LGD do przyciągania kolejnych atrakcji. Ma również na celu promocję obszaru LGD na zewnątrz. Operacje tego przedsięwzięcia będą lokalizowane, albo w miejscach już wypromowanych turystycznie, albo wręcz odwrotnie w miejscach, gdzie w chwili obecnej brak jest impulsów rozwojowych. Przedsięwzięcie poprzez swe działania ma za zadanie wzmocnienie spójności całego obszaru a następnie wypromowanie go jako jednolitej i całościowej struktury. Nacisk będzie kładziony na takie działania, które będą wymagały współpracy i współdziałania między podmiotami obszaru.

--------------------------------------------------------------


III. "Przedsiębiorczość na wsi" - wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Odpowiedzią na konieczność wewnętrznej integracji i budowę wewnętrznej spójności LGD ma być wspólny sposób komunikowania na zewnątrz przedstawiający obszar jako jeden wspólny produkt czy wspólny rynek. W chwili obecnej silne istniejące już marki - Kozłówka, Firlej - wspierają się wprawdzie, ale w niewielkim stopniu dotyczy to pozostałych terenów wchodzących w skład LGD. Grupami docelowymi do jakich chce dotrzeć ze swoim komunikatem LGD są przedsiębiorcy, inwestorzy, turyści. W chwili obecnej wszystkie gminy posiadają lub są w stanie wydzielić tereny pod inwestycje i aktywizację gospodarczą. Zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne stanowiące silne strony powinny zostać wzmocnione jednoznacznym komunikatem o otwartości na zewnątrz, chociażby poprzez dostosowanie do potrzeb chcących na tych terenach zainwestować, prowadzić działalność lub po prostu tu wypoczywać czy zwiedzać. Odpowiednie wykorzystanie tych zasobów wymaga wsparcia dla istniejących już projektów lub zainicjowania nowych mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.

--------------------------------------------------------------


IV. Mieszkańcy obszaru LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" aktywni

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania LGD, jest informowanie zarówno o obszarze LGD, jak i działaniach PROW. Działaniom takim służyć mają zarówno szkolenia skierowane do mieszkańców terenu LSR, jak również działania informacyjne związane z naborami wniosków czy wreszcie opracowywanie publikacji i materiałów informacyjnych służących promocji terenu LSR. Działania takie podniosą świadomość mieszkańców obszaru zarówno w zakresie znajomości obszaru, jak i działań PROW.

--------------------------------------------------------------


V. Obszar LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" wizytówką Lubelszczyzny

Obszar LGD jest miejscem specyficznym pod względem turystycznym. Oprócz bezsprzecznych walorów rzeki Wieprz, jezior i rozległych terenów leśnych. Obszar tej jest również bogaty w liczne zabytki. Charakterystyczne są całe zespoły urbanistyczne wsi o zabudowie drewnianej. Rozwija się również rzemiosło i twórczość ludowa. Działalność prowadzą liczne zespoły ludowe i stowarzyszenia. Na obszarze LSR zaobserwować można dobry klimat dla przedsiębiorczości. Zostały wyznaczone tereny pod inwestycje głownie pod działalność przemysłową. Ponadto gminy wchodzące w skład LGD oferują tereny z przeznaczeniem na rozwój usług rekreacyjno-turystycznych, w tym pod budowę zbiorników retencyjnych oraz bazy agroturystycznej. Bogactwo to wymaga odpowiedniej promocji i pokazania na zewnątrz. Ważna jest też aby podmioty z terenu LGD poprzez promocję zarówno na zewnątrz, jak i na terenie LGD mogły zaprezentować swoją różnorodność.

--------------------------------------------------------------


VI. "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" - stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną na obszarze LGD

Cechą wspólną dla obszaru LSR jest obecność wód płynących (rz. Wieprz). W chwili obecnej rzeka poza okazjonalnymi przypadkami nie jest wykorzystywana w celach turystycznych. Zaobserwować jednak można wzrost zainteresowania rzekami płynącymi jako elementem produktu turystycznego. W województwie lubelskim powstają wypożyczalnie sprzętu pływającego, a rzeki dotychczas niespławne przystosowuje się do uprawiana turystyki (Bystrzyca). Dodatkowo istnieje możliwość przystosowania rzeki do uprawiania wędkarstwa. Przedsięwzięcie zakłada ożywienie turystyczne rzeki Wieprz poprzez uruchomienie szlaku wodnego, budowę infrastruktury turystycznej (przystanie), miejsc noclegowych. Dodatkowo w okolicach rzeki utworzone zostaną szlaki turystyczne o walorach przyrodniczych czy kulturoznawczych. W ramach realizacji przedsięwzięcia ma powstać baza turystyczna, trasy łączące tereny atrakcyjne. Aktywizacja lokalnej społeczności spowoduje powstanie szeregu usługodawców na rzecz ruchu turystycznego. Potraktowanie ?wody" jako atrakcyjnego elementu produktu turystycznego, a także połączenie w jedną całość ogółu zasobów o podobnym charakterze zwiększy atrakcyjność terenu i umożliwi wydłużenie pobytów turystycznych czy rekreacyjnych. Wydłużenie czasu pobytu na obszarze LSR spowoduje wzrost zapotrzebowania na lokalne usługi. Ścieżki te mają obejmować najbardziej wartościowe turystycznie i kulturowo obiekty - zabudowania podworskie, mieszkalną zabudowę historyczną, przydrożne kapliczki oraz wojskowe cmentarze. Ścieżki turystyczne będą przebiegać przez ciekawy pod względem przyrodniczym i powinny zostać oznaczone w sposób jednolity dla całego obszaru LSR. W ramach przedsięwzięcia planowane jest również powstanie miejsc noclegowych co wzmocni potencjał obszaru LSR. Ścieżki turystyczne zostaną również zrealizowane również w innych miejscach w których wartościowe obszary są oddalone od rzeki.  

--------------------------------------------------------------


VII. Zasoby historyczne i kulturowe bogactwem turystycznym obszaru LGD

Na terenie LGD znajdują się unikalne w skali regionalnej siedziby magnackie z wyjątkową w skali kraju Kozłówką, której zasoby przyciągają co roku licznych zwiedzających. Istnieją całe zachowane układy urbanistyczne wsi z licznymi przykładami drewnianych budynków historycznych - Brzostówka, Nowa Wieś, Firlej ,Kock. Położone na uboczu szlaków komunikacyjnych zachowały po dziś dzień nie zmieniony charakter. Z trenem LGD są związane takie postacie, jak: Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Klemens Szaniawski, Leon Wyczółkowski, Józef Weyssenhoff oraz Biskup Ignacy Krasicki. Historycznie cały teren związany był z prowadzoną na szeroką skalę wymianą handlową i dalekosiężnymi kontaktami z sąsiednimi regionami bądź krajami. Zachowały się również zabytki architektury z XV w. i XVI w. Szczególnie wyróżniają się takie miejsca jak: zespół urbanistyczny Kamionki (XV - XVI wiek), Kocka (XV - XVI wiek), Firleja (XVI wiek). Na terenie LGD znajdują się również liczne zabytki architektury sakralnej z XVII, XVIII i XIX.. Całe to dziedzictwo wymaga stałej troski związanej zarówno z renowacja, remontami, jak i digitalizacją. Aby przyciągnąć turystów, zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego LGD potrzebna jest stała modernizacja i poszerzanie bazy turystycznej.

 

 

...........................................................................................................

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"


Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dotacje na rozwój wsi - Lubelskie

Członkowie LGD

Statystyka
8 osoby online
Do dziś zanotowaliśmy 616310 odsłon


kajakiempowieprzu.pl

aktywniezkijkami.pl

Przewodnik rowerowy >>>


Top!